به گزارش افکارنیوز،

مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: در سرم گاوى خشمگین ماغ مى کشد

اینجا ماتادورکُشى رسم است

وبر تنم لباسى از امیرکبیر

اینجا دامادکُشى رسم است

تو اگر بیایى

نه گاو مى ماند نه امیر کبیر

بوسه

دینمان مى شود

رسم پیش کش...

عکس: محمد صادق زرجویان

مهران رنجبر