به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - مارا به سخت جانی خود این گمان نبود...

بهار ۹۸.

امروز بحث‌مفصلی کردیم بایک دوست،درباره ی لبخند وانرژی های مثبت..بعداز شاید دوساعت به او‌گفتم که به ایده اش احترام میگذارم،مگر ما جزاین میخواهیم که به عقاید هم احترام بگذاریم؟اما من فقر را که میبینم،جوانانی که تا کمر توی سطل زباله خم‌شده اند،دوستانم که بیکار شده اند،کارگاه هایی که تخته شده اند،چکهای برگشت خورده،آرزوهای ازدست رفته،بخدا که درد من کرونا نیست،کرونا بخش کوچکی از یک اندوه بزرگ است وآخر یکی بمن بگوید چطور ودقیقا به چه چیزی لبخند بزنم؟دوستم ساکت شد،قانع نشد.اما ما باید یاد بگیریم نظرات هم را تحمل کنیم واحترام بگذاریم شاید این آغاز فصل جدیدی در رابطه هایمان باشد.

پ.ن.بابت کیفیت عکس عذر میخواهم خیلی بلد نیستم عکسهایم را روتوش ودرخشان کنم

#آزاده_نامداری.

آزاده نامداری