بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:
او پرستارى بود که به همه ى تلخیها و بدیها
لبخند مى زد و با لبخند رویاها رو به واقعیت تبدیل مى کرد ....
پرستارى کنیم از رویاهامون ... لبخند کارش همینه 

بهنوش طباطبایی پرستار