آزاده نامداری با انتشارعکس  زیر نوشت:

#کرونا_را_جدی_بگیرید

#الان وقت صف کشی سیاسی نیست

#تلویزیون خیلی میتواند مهم باشد

افسوس وهزار افسوس.

آزاده نامداری