مهدی کوشکی، همسر ریحانه پارسا به شوخی‌های کاربران فضای مجازی درباره کچل بودنش واکنش نشان داد.

اخبار چهره ها - وی با انتشار این عکس نوشت:

 هیچ وقت انقدر بهم یادآوری نشده بود که من کچلم.

 

مهدی کوشکی