بهرام افشاری با انتشار این عکس نوشت: من دیگه رَرَرردددددد ددداادممم.

#بهرام_افشاری _# سریال پایتخت6

بهرام افشاری