نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: دوشنبه ٤ فروردین ١٣٩٩ ساعت شیش و بیست دقیقه بعد از ظهر این عکس پست شد

باشد که از ما به یادگار بماند عکس سیاه و سفید در خفقان کرونا و حسرت با هم بودن ها و عاشقانه های آشکار و نهان و ...... قرنطینه .....قرنطینه...قرنطینه...

نسیم ادبی