اشوان با انتشار این عکس نوشت: خیرم به دیوار... بیمار... دائم بیدار... من اینه حالم، تو در چه حالی بعد از این؟ 

اشوان خواننده