مهدی کوشکی :

دوستت دارم، بهایش هرچه هست روی چشم.

 

ریحانه پارسا