ساره بیات با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - و زخم های من،همه از عشق است. از عشق،، عشق،، عشق،،

فروغ فرخزاد. دل

 

ساره بیات