به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تو قایق پیش پا فانوس در دستت

دلت ترسیده از دریا ولی

بر جایگاه ساحلت آرام میمانی

وهمواره صدای آخرین فریاد

در گوش تو میپیچد

چو هذیانی:

میان بستری گم کرده مرز خواب بیداری ،تو دربایی تو دریایی...!

«در ی،آ،از دفتر مهر مکتوب»

افسانه بایگان