ترلان پروانه در اینستاگرامش نوشت:

رها : ما هم یه جاهایى بد بیارى داشتیم ولى بخاطر سیاهیمون نیست ، نشد که بشه ..

ترلان پروانه