امیر کاظمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - مهتاب تو همیشه توی هرکاری که شروع کردی بیشترین توانتو گذاشتی و موفق بودی،همیشه وجدان و انصاف داشتی و وقتی متعهد می شدی به کاری براش شب و روز نداشتی،می دونم عاشق بازیگری ای و هیچ کاری تو دنیا برات دوست داشتنی تر از بازیگری نیست،اما تو این روزهای سخت که در دکان بازیگری و کلا هنر تخته ست،تو داری سعی می کنی یه کار و کاسبی از صفر شروع کنی،تو ماهوتیک بوتیک و راه انداختی،که هم ماهه مثل اسم خودت هم بوتیکه ،من می دونم یه روز ماهوتیکت یه برند بزرگ می شه و تو کنار کار بازیگریت بهش افتخار می کنی. همونطور که من همیشه بهت افتخار می کنم

اینم عکس شمال پنج سال پیشمون،واسه اینکه خیلی دلت هوس شمال کرده.

امیر کاظمی