به گزارش افکارنیوز،

مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خندیدن یک نیایش است ...!!!

اگربتوانی‌بخندی ویابخندانی ، اموخته ای که

چگونه نیایش کنی ....هنگامیکه‌هرسلول بدن

توبخندد، هربافت وجودت ازشادی بلرزد،

به ارامش عظیم دست یابی .

کسی میتواند بخندد ، که طنزامیزی وبازیهای

روزگاررامیشناسد.

کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم ، لبخند

است !! یادتون باشه‌ادمهای خندان‌وشادبه خداوند

شبیه ترند ......

مریم امیرجلالی