ماهایا پطروسیان بازیگر پیشکسوت ایرانی با انتشار تصاویری درباره بهار کرونایی این طور نوشت:

اخبار چهره ها - «ما که امسال چیزی از بهار نفهمیدیم

 امروز دیگه رفتم چند تا سلفی گُل گُلی گرفتم»

ماهایا پطروسیان