منوچهر هادی با انتشار عکسی از مرحوم پورمخبر نوشت: روحشون شاد. 

پورمخبر