تصویری از نرگس محمدی خوش خنده در آلمان می بینید.

 

نرگس