به گزارش افکارنیوز،

احترام برومند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بعضى روزها براى آدم خیلى عزیزه، ٣١ مرداد ماه تولد (فرهادرشیدى) چقدر داود از تولدش و وجودش راضى و خوشحال بود.

 

احترام برومند