محسن کیایی با انتشار این عکس نوشت: ما میخوابیم حتی تو آب با امین جان .

محسن کیایی