مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دادستان روایت درد است درد مردم و دانشجویان مطالبه گر

 

مسعود ده نمکی