گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: پیام ایرایی عزیز و عکس هایش

 

گلاره عباسی