به گزارش افکارنیوز،

بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عارفی را پرسیدند:

زندگی‌ به جبر است یا به اختیار ؟

پاسخ داد:

امروز را به «اختیار» است

تا چه بکارم

اما فردا «جبر» است

چرا که به «اجبار» باید درو کنم

هر آنچه را که دیروز به «اختیار» کاشته ام .

براتون یک زندگی آرام همراه با حال خوب آرزومندم 

 در ضمن ماسکمون هم می زنیم 

نکات بهداشتی هم در حد توان رعایت می کنیم 

خیالتون تخت  

بابک جهانبخش