به گزارش افکارنیوز،

دانیال عبادی، پُست زیر را به اشتراک گذاشت.

اخبار چهره ها - میدانی؟

برای قضاوت دیگری

تنها کفشش را پوشیدن و با آن قدم زدن کافی نیست

تو با این کار تنها خار های رفته در پایش را حس می کنی

خنجر هایی که از پشت می زنند می ماند

بلاهایی که بر سرش نازل می شود می ماند

درد هایی که باعث لنگر انداختن زانوانش می شود می ماند ...

پس با خودت تکرار کن

من "او " نیستم

نمی توانم جایش باشم

قرار نیست مانند او باشم

پس حق قضاوت هم ندارم‌...

دانیال عبادی