به گزارش افکارنیوز،

 نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: همه یه زندگی خاص میخوان...

موفق، درخشان و سطح بالا با لبخند...

در حال کمک به دیگران

در موقعیت اجتماعی فوق العاده...

خوبه، شدنیه...

اما قلبش باید خاص هم فکر کرد ...

و خاص هم رفتار کرد...

میدونی کی...؟

درست زمانی که همه ادما...

عین هم فکر میکنن...

و عین هم حرف میزنن ...

و عین هم رفتار میکنن...

تو خاص فکر کن.

باشه؟

نسیم خوشنودی