به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت: آدم با احساسی باشید ،

امٌا

آدم حساسی نباشید!

آدم حساس،

چیزهای کوچکِ بد

را بزرگ می کند،

امٌا

آدم با احساس،

چیزهای کوچکِ خوب

را بزرگ می کند ...هفته خوبی داشته باشید