به گزارش افکارنیوز،

مهدی کوشکی با انتشار این عکس نوشت:

پدر من ریا نیست, واقعیت جنگ و کودکی من است، پدر از جنگ برگشت ولی همانی ست که هنوز انجاست، بادرد زخم ها و بستری شدن ها، ولی حتی یک قدم یک قدر تغییر نکرد.

کاش قدر تو را بیشتر بدانم.

انسانِ آرام با هویت و بی قضاوت.

مهدی کوشکی