احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت:

میترسم از آن که بانگ آید روزی

کای بیخبران راه نه آنست و نه این

احسان کرمی