به گزارش افکارنیوز،

صابر محمدی رئیس اداره هواشناسی شهرستان روانسر در گفت و گو با این پایگاه خبری عنوان داشت: بارش سیستم اخیر تا ساعت صبح امروز، 65.9 میلیمتر و مجموع بارش فروردین 181.7 میلیمتر بوده است.

 

رئیس اداره هواشناسی شهرستان گفت: کل بارش سال زراعی تاکنون 810.4 میلیمتر می باشد و بدین ترتیب سال زراعی جاری رکورد پربارش ترین سال در طول دوره آماری روانسر را به خود اختصاص داد.

 

وی در ادامه افزود: در سال زراعی 74-73 که بعد از سال زراعی جاری پر بارش ترین سال زراعی روانسر محسوب میگردد مجموع کل بارش به 800.6 میلیمتر رسیده است.

 

رئیس اداره هواشناسی شهرستان در پایان عنوان داشت: فروردین امسال نیز پربارش ترین فروردین در طول 26 سال گذشته روانسر می باشد