به گزارش افکارنیوز،

ابوالقاسم سیف اللهی درجلسه مدیریت بحران استان که درزرندبرگزارشد گفت:در4هفته گذشته سه زلزله بالای 4ریشترو47زلزله زیر3ریشتر درزرند رخ داده است.

وی اظهارکرد:این تنش هانتیجه حرکت گسل کوهبنان است که اخیراتکانه های یکی ازگسل های فرعی این گسل زلزله های شهرزرند را ایجاد کرده است.

سیف الهی افزوداز70شهراستان 22شهر دریک کیلومتری گسل ها ایجادشده اند.

وی تاکید کرد:نه میتوان شهر راجابجا کرد ونه گسل رادرنتیجه باید زندگی مسالمت آمیز رادنبال کرد.

معاون استاندار کرمان گفت:درزلزله سال83 حدود50درصد واحدهای شهری وروستایی بازسازی شد ولی خانه های صدمه دیده تخریب نشد وعموما دراختیاراتباع بیگانه قرارگرفت وامروز همان واحدهابیشترمسئله سازشده است.

سیف اللهی تصریح کرد:بیمارستان سیناجدید زرندبه گفته پیمانکاربین 65تا75درصد پیشرفت کاردارد که اگراعتبار سریع تر برسد بیمارستان سیناقدیمی راجابجا خواهیم کرد.

وی ازخسارت دوپاسگاه،دادگستری وبخشی ازبافت فرسوده ونیززندان زرند دراین زلزله خبرداد واظهارکرد:بایدباکمک مردم نسبت به مقاوم سازی اصولی اقدام کرد.

وی ازفروش چادر به قیمت 315هزارتومان برای افراد مرفه تر ونیزاتباع بیگانه خبردادوگفت:افرادنیازمندتنها با ارائه کارت ملی یاشناسنامه چادرامانی دریافت کرده اند که 1450چادرتحویل مردم شده است.

وی ازتقسیم شهر به 23محله اشاره کرد وگفت:تیم های ارزیاب دولتی درحال برآورد خسارت دراین مناطق هستند.

وی از واگذاری چادرهای امانی تادوشنبه صبح به روستائیان زرند که اززلزله آسیب دیده اند خبرداد.

وی تاکید کرد:50درصدهزینه پروانه ونظارت بازاروبافت ناکارآمد دراختیارشهرداری قرارگیرد تا بدون نیاز به اخذپروانه بازسازی انجام شود.

وی دربخش مصوبات به هماهنگی لازم بین بنیادمسکن ،معاونت عمرانی استاندار اشاره کرد وگفت:ظرف سه روزرباید برآورد تامین اعتبارلازم جهت مقاوم سازی درزرند وکوهبنان توسط این دونهاد انجام شود.

وی ازتخصیص اعتباروتسهیلات برای بازسازی بافت تجاری واداری ونیزحوزه زیرساخت شهرستان خبرداد.