نزدیک شدن یک موش کنجکاو به یک افعی آبی رنگ پایانی تلخ برای این حیوان کوچک رقم زد.

 

bobMCi6I5d3x

8s6UZIiwTGVu

bCrrM2pmqSF4

 

L9l3nlJUPbQT