جدول امتیازات آیین نامه رتبه بندی برای کارکنان آموزشی شاغل در مشاغل اداری براساس نسخه غیر رسمی و غیر مستند در ادامه آمده:

توضیحات:

۱. کسب امتیاز شاخص «دانش پرورشی- تربیتی»، منوط به تکمیل فرم شماره ۱ می‌باشد.

۲. در خصوص شاخص «دانش تخصصی»، انطباق مدرک تحصیلی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل بررسی می‌شود.

۳. عناوین مندرج در شاخص «دانش پژوهشی»، شامل تألیفات، تدوین یا ترجمه کتاب(چاپ شده،) نگارش و چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر و مرتبط، تألیف و ترجمه کتب آموزشی و تربیتی و انجام فعالیتهای پژوهشی مانند اقدام‌پژوهی، درس‌پژوهی، روایت‌پژوهی، تجربه‌نگاری است.

آیین نامه پیشنهادی رتبه بندی معلمان ۶ فروردین ۱۴۰۱ رونمایی شد

تبصره ۱: تشخیص نوع کتاب (تألیف یا گردآوری) و تأیید ارتباط موضوع آن با زمینه فعالیت فرد متقاضی، توسط گروههای آموزشی انجام می‌شود.

تبصره ۲: در موارد چاپ دوم و بعد از آن، درصورت ارائه مستندات بازنگری یا ویرایش که در شناسنامه یا مقدمه کتاب قید شده باشد، با تأیید گروه‌های آموزشی تخصصی ذیربط، %۳۰امتیاز اولیه محاسبه و درغیراینصورت، امتیازی به آن تعلق نخواهدگرفت.

 

۴. امتیاز هر ۴۰ ساعت دوره آموزش ضمنخدمت درطول مدت زمان توقف برای ارتقاء به رتبه بالاتر، با نسبت %۸۰ تخصصی و %۲۰ عمومی، قابل تخصیص است.

۵. عناوین مندرج در ردیف ۳ جدول فوق، براساس شاخص‌ها و مصادیق مرتبط با شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای مطابق با امتیاز گواهینامه صلاحیت معلمی و همچنین نتایج شرکت در طرح‌های کیفیت‌بخشی معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط و نتایج شرکت در فعالیتهای خودارتقایی و توسعه‌فردی می‌باشد.

 

۶. عناوین مندرج در شاخص عملکرد رقابتی (تجربه)، شامل: کسب رتبه در مسابقات و جشنواره‌ها مانند جشنواره الگوهای برتر تدریس، تولید محتوا، فیلم رشد، مسابقات علوم قرآنی، قرائت، حفظ و تفسیر، مفاهیم و قصه‌گویی، علمی و پژوهشی، عملی- مهارتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای فرهنگی-هنری-ورزشی، ارائه سخنرانی در همایشها و رخدادهای علمی مرتبط با حوزه کاری، تدریس در کارگاههای آموزشی یا دوره‌های ضمن خدمت مرتبط با آموزش و پرورش، کسب عنوان نمونه (معلمان و کارکنان آموزشی در سطح استان و کشور) می‌باشد.

تبصره: همایش داخلی که حداقل ۳ سخنران از ۲ کشور خارجی داشته باشد، امتیازی معادل همایش بین‌المللی خواهدداشت.

۷. عناوین مندرج در شاخص «خلاقیت و نوآوری»، بر اساس تأییدیه‌هایی است که به نام افراد و به لحاظ اختراع، ابتکار، ارائه طرح ارزنده، کسب رتبه یا خلاقیت و نوآوری توسط مراجع معتبر علمی، مانند ادارهکل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، جشنواره‌ها، همایش‌ها، مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاههای دولتی و مجامع علمی معتبر بین‌المللی اعطا گردیده و در راستای وظایف شغلی فرد می‌باشد که پس از بررسی و تایید گواهینامههای مربوط، امتیاز آنها بر اساس اهمیت، فراگیری و کمیت، با نظر هیأت ممیزه تعیین خواهد شد.

۸. مشمولین مندرج در ردیف ۷جدول فوق، به شرح ذیل می‌باشند:

فارغ‌التحصیلان ماده ۱و ۲ قانون متعهدین خدمت که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.

فارغ‌التحصیلان مراکز تربیتمعلم و دانشسراها

فارغ‌التحصیلان آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی قبل از انتزاع سال ۱۳۸۹ که به استناد ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.

تبصره: ادامه تحصیل بعداز استخدام، مشمول امتیازات این بند نمیشود.

۹. مشمولین مندرج در ردیف ۸جدول فوق، شامل موارد ذیل هستند:

مدیران: مدیر(عالی، میانی، پایه)، مدیر واحد آموزشی، مدیرآموزگار، مدیر دارالقرآن، مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، مدیر خوابگاه مرکزی، مدیر مجتمع آموزشی ورزشی، مدیر مرکز یادگیری محلی، مدیر دبیر، مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی، رئیس کانون فرهنگی تربیتی، رئیس اردوگاه.

معاونین: معاون واحد آموزشی، سرپرست شبانهروزی، سرپرست بخش، سرپرست خوابگاه مرکزی، معاون مجتمع آموزشی و پرورشی، معاون مجتمع آموزشی ورزشی، معاون دبیر، معاون آموزگار، سرگروه آموزشی تربیتی استان.مشمولان در صورت کسب شایستگیها و داشتن شرایط زیر، می‌توانند رتبه استحقاقی خود را دریافت نمایند:

الف- رتبه آموزشیار معلم:

۱. داشتن سابقه خدمت کمتر از ۱۰سال

۲. کسب حداقل ۳۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی

تبصره ۱: برای نیروهای بدو خدمت معلمی، امتیاز گواهینامه صلاحیت معلمی، جایگزین امتیاز ردیف ۳جدول فوق می‌شود.

تبصره ۲: برای نیروهای تبدیل وضعیت یا تغییر رسته، امتیاز فرم ارزشیابی عملکرد سالانه(به میزان یک‌چهارم امتیاز آن)، جایگزین امتیاز ردیف ۳ جدول مندرج در ماده ۶ می‌شود.

تبصره ۳: نیروهایی که تعداد سال‌های خدمت آنها کمتر از ۵سال است، میانگین نمره ارزشیابی سال‌های اشتغال (حداقل ۷۵امتیاز)، ملاک عمل می‌باشد.

ب- رتبه مربی معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی

۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۵سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه آموزشیارمعلم

۳. کسب حداقل ۴۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی

۴. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد به میزان حداقل ۸۰در پنج سال منتهی به رتبه مربیمعلم (امتیاز سالانه کمتر از ۷۵نباشد.)

ج- رتبه استادیار معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی

۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۱۰سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه مربیمعلم

۳. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی

۴. کسب حداقل ۵۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی، (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۴۵ نباشد.)

۵. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ۸۵ در پنجسال منتهی به رتبه استادیارمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۸۰نباشد).

د- رتبه دانشیار معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی

۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۱۵سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه استادیارمعلم

۳. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

۴. ارائه حداقل دو مقاله علمی درزمینه دروس موردتدریس یا مسائل آموزش و پرورش

۵. ارائه حداقل یک مقاله علمی متناسب با رشته تحصیلی

۶. کسب حداقل ۷۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۶۵ نباشد.)

۷. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ، ۹۰در پنجسال منتهی به رتبه دانشیارمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۸۵ نباشد.)

هـ- رتبه استاد معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی

۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۲۱سال و حداقل ۶سال اشتغال در رتبه دانشیار معلم

۳. داشتن مدرک تحصیلی دکتری

۴. ارائه حداقل دو مقاله علمی پس از کسب رتبه دانشیار معلم در زمینه دروس مورد تدریس

۵. ارائه حداقل یک مقاله علمی درزمینه مسائل آموزش و پرورش

۶. ارائه حداقل یک مقاله علمی متناسب با رشته تحصیلی

۷. تألیف حداقل یک کتاب در زمینه دروس مورد تدریس که به تأیید کارگروه تخصصی (مندرج در این آیین‌نامه) رسیده باشد.

۸. کسب حداقل ۸۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۷۵ نباشد.)

۹. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ، ۹۵در پنج سال منتهی به رتبه استادمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۹۰نباشد).

سایر موارد:

۱. دارا بودن گواهینامه صلاحیت معلمی برای ورود به نظام رتبه بندی معلمان الزامی است.

۲. داوطلبان شرکت در رتبه بندی، باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره: معلمان دارای مدارک تحصیلی کاردانی و دیپلم با حداقل ۵سال سابقه تجریه معلمی، میتوانند متقاضی رتبه‌بندی شوند.

۳. معلمانی که به صورت تمام‌وقت به شغل معلمی اشتغال دارند