المیرا شریفی‌مقدم در نمایشگاه کتاب با کلاهی متفاوت

تصویری متفاوت از المیرا شریفی مقدم مجری کشورمان را مشاهده می کنید که در نمایشگاه کتاب تهران تصویری از خود را به اشتراک گذاشته است که در آن کلاه قزاقستانی به سر گذاشته است.

المیرا شریفی‌مقدم در نمایشگاه کتاب با کلاهی متفاوت