به گزارش افکارنیوز، تهران امروز نوشت: قاچاق دارو در ايران تنها مختص به ورود داروهاي تقلبي نيست. در ايران به شدت با موضوع خروج غيرقانوني داروهاي داخلي به خارج بهويژه كشورهاي همسايه مواجه هستيم. بالغ بر صدمیلیون دلار صادرات رسمی دارویی داشتهایم اما بخش مهمی از داروهای كشور به صورت غیررسمی به كشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاكستان قاچاق میشوند و در داروخانههای این كشورها موجود است. در واقع بخش عمدهای از صدور دارو به خارج از كشور بهصورت غیررسمی بوده و استقبال كشورهای همسایه بهدليل ارزان بودن قیمت داروهاست. داروهای ایرانی جزو ارزانقیمتترین داروها محسوب میشود و در بسیاری از داروخانههای كشورهای همسایه داروهای ایرانی را مشاهده میكنیم كه از مبادی رسمی خارج نشدهاند.