به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، کتاب عربی اول متوسطه در چاپ ۱۳۹۱ اصلاحاتی داشته است: حذف واژگانی که مربوط به عربی چاپ ۱۳۷۹ بود (کتابی که ۲۰۸ صفحه بود و در چاپ ۱۳۸۰ برخی متون و عبارات آن حذف شد و کتاب ۹۰ صفحه کاهش حجم یافت ولی واژگانش همچنان در کتاب بود مانند آثَرَ ،الجَرَّة ، غَضَّ) و حذف واژگانی که جدید نیست ولی اشتباهاً جزء واژ های جدید آمده است مانند (نَحوَ) که در عربی سوم راهنمایی آمده است و یا( الفأرة) که در عربی اول راهنمایی آمده است و آوردن واژه هایی که جدید هستند ولی در انتهای کتاب نیست . مانند : (الثوم و الفوم و جَرَّبَ )

اصلاح پار‌ه‌ای اشتباهات مانند واژه(الإعجاب) که روبروی آن نوشته مربوط به درس ۱۲ است حال آنکه کتاب ۱۰ درس است و معنای ‌آن نیز با جمله ای که در درس آمده هماهنگ نیست.(الإعجاب) به معنی(شگفتی) آمده است حال آنکه به معنی(پسندیدن) است و همراه(بِالنَّفس) به صورت(الإعجابُ بِالنَّفس) به معنی(خودپسندی) است.

در صفحه ۸۷ اشتباهاً علامت اعراب فعل تنفجرین خواسته شده است در حالی که مطلب آن در عربی ۲ تدریس می‌شود و اشتباهاتی از این قبیل نیز اصلاح شد.

اصلاحات عربی دوم عمومی در چاپ ۱۳۹۱

صفحه ۴۲ أقَلَّ فعل است در انتهای کتاب به اشتباه اسم معنی شده بود که اصلاح شد.

در صفحه ۵۳ درس در باره آهویی با شاخ‌های زیبا بود که داستان درباره زیبایی شاخ‌هایش است در حالی که آهوی طراحی شده اصلاً شاخ نداشت و تصویر اصلاح شد.

در صفحه ۱۰۳ عبارت(از ثمره کارم محروم شدم) در چاپ‌های قبلی وجود داشت که عبارت عربیِ آن برداشته شده است. اما سهواً جمله فارسی آن مانده بود. این مورد نیز تصحیح شد.

در صفحه ۱۳۸ واژه(حَرَّمَ) به معنی تحریم کرد آمده بود که به(حرام کرد) اصلاح شد زیرا امروزه اصطلاح تحریم اصطلاحی سیاسی است و با معنای شرعی حرام فرق دارد.

واژه(الدراهم) به معنی پول اصلاح شد. به معنی جمع(الدرهم) که واحد پول است اصلاح گردید.

صفحه ۱۴۱ ضَجِرَ به معنی دلتنگ شد درست نبود و اصلاً مناسب جمله درس نبود و به صورت برآشفته شد یا به ستوه آمد اصلاح شد؛ معنی العشرین در پایان کتاب به(بیستم) اصلاح شد.

عَمَّرَ به معنی عمر دراز داد است. در کتاب عمر دراز کرد معنی شده بود که به آیه(من نعمِّرهُ نُنَکِّسه فی الخلق) نمی‌خورد زیرا نعمِّرهُ فعل متعدی و دارای مفعول(هُ) است؛ العناد، القبة، مرحباً بک، مِمَّ و نبَّهَ نیز اصلاح شدند.

اصلاحات عربی سوم عمومی در چاپ ۱۳۹۱

صفحه ۴۵ عبارت(لاتذکروا إلا الله) که به اشتباه در درس سوم آمده است، حذف شد زیرا قواعد آن در درس ششم و در صفحه ۹۲ آمده است و دانش‌آموز در حالی که هنوز نکته دستوری مربوط به آن را نمی‌داند و نخوانده است باید بدان پاسخ دهد.

در همین صفحه در التمرین الثالثنوع اسم‌های منصوب خواسته شده است که یکی از آنها(نعمتی) در آیه(أتمَمتُ عَلَیکُم نعمتی) است. حال آنکه در عربی ۱ و ۲ این موضوع تدریس نشده است و در عربی ۳ نیز همین طور. اعراب این اسم تقدیراً منصوب است. حال آنکه اعراب تقدیری اسم مختوم به یاء ضمیر متکلم وحده در رشته انسانی تدریس می‌شود و نه در رشته ریاضی تجربی و فنی. این موضوع بهانه به دست طراحان کنکور داده بود که سؤالاتی بیرون از اهداف کتاب طرح کنند.

در صفحه ۱۰۸ زیر کلمه(الأعزّاء) در(أیها الأعزّاء) خط کشیده شده که درست نیست زیرا از اهداف کتاب نیست اینکه این کلمه عطف بیان است یا صفت مربوط به رشته انسانی است. این خط حذف شد.

اصلاحات عربی دوم انسانی در چاپ ۱۳۹۱

صفحه ۳۱ اشتباه تایپی کلمه بِسُرعةٍ اصلاح شد؛ واژه(الساهرات) واژه جدید درس ۲ است نه ۱۱ که اصلاح شد؛ در صفحه ۱۹۹ واژه البرودة به معنی عبا آمده است که اشتباه تایپی است و به(البُردَة) اصلاح یافت.

در صفحه ۲۰۴ حرکت عین الفعل طَمِعَ اصلاح شد؛ در صفحه ۳۵ اشتباه تایپی آیه قرآن اصلاح شد.(فی رَبِّهِم)

در صفحه ۴۳ واژه جدید(حَم) به کار رفته در حالی که سهواً در انتهای کتاب جزء واژگان جدید نیامده بود و اصلاح شد.

عربی سال سوم انسانی

(رهینة) واژه جدید درس ۸ است نه درس ۲؛(حَبَّة) درس ۱۲ است نه درس ۲؛ صفحه ۲۰۸(اِطرقَ) غلط است. حرف قاف ساکن است.

واژه(راحلةَ) منصوب نباید باشد؛(ضیف) در عربی ۳ انسانی واژه جدید نیست؛(لِبث) در انتهای کتاب در واژه نامه غلط است و(لَبِثَ) درست است.

عربی سال چهارم انسانی

واژه های دو درس ۱ و ۲ تجدید نظر کلی شد. در سال ۱۳۸۷ برخی متون و عبارات از کتاب حذف شد ولی همچنان واژه‌های آن سهواً مانده بودند و برعکس چند واژه جدید وجود داشت که در واژه‌نامه نیامده بود. این اشتباهات اصلاح شد.

به گزارش دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی، گروه عربی اصلاحات کلی کتب عربی را نیز در دستور کار خود دارد.