به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، جواد ملکوتی اظهار داشت: بی توجهی به مسائل و موضوعات پیرامون طب کار و بهداشت حرفه ای آسیب ها و صدمات جدی را به شاغلان حرفه های مختلف وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه نوع آسیب ها و بیماری ها در مشاغل مختلف با توجه به ماهیت و شرائط کار متفاوت است، گفت: اختلالات اسکلتی و عضلانی از شایع ترین بیماری های شغلی به شمار می رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم وجود اختلالات اسکلتی و عضلانی و استرس های روانی را در حرفه پزشکی و پرستاری یادآورشد و اضافه کرد: ایستادن چند ساعته پزشک جراح و کادر جراحی بر روی پا در اعمال جراحی چندین ساعته، مواجهه با عومل شیمیایی زیان آور در آزمایشگاهها، نوبت کاری در کارکنان شیفتی و فشارهای روانی از جمله مواردی است که پزشکان و پرستاران با آن روبرو هستند.

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای با بیان اینکه صنایع نقش پررنگ تری در بروز حوادثو ایجاد بیماری های مزمن در افراد دارند، افزود: در صنایع ساختمانی سقوط از ارتفاع یکی از شایع ترین این حوادثدر سال های اخیر محسوب می شود که شامل پیامدهایی از آسیب دیدگی های جزئی تا مرگ را شامل می شود.

ملکوتی تصریح کرد: اطلاع رسانی و آموزش کارگران و نظارت بیشتر بر عملکرد کارفرمایان و چگونگی استفاده از تجهیزات کنترلی و حفاظتی می تواند در کاهش آسیب دیدگی های حوادثناشی از کار موثر باشد.

وی با تاکید براینکه بسیاری از آسیب های جسمی و روانی در مشاغل مختلف قابل پیشگیری هستند، خاطرنشان کرد: بکارگیری کنترل های فنی و مهندسی، آموزش و اطلاع رسانی به افراد و افزایش سطح آگاهی، چرخش شغلی در مشاغل نوبت کاری، بکارگیری صحیح و اصولی از تجهیزات حفاظت فردی از راهکارهای کاهش حوادث و آسیب های ناشی از کار است.