افکارنیوز: قبل از ازدواج نوشتن کتاب شعر و رمان، بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس. نتیجهگیری اخلاقی: شهرت بادآورده.

قبل از ازدواج وزن ایده‌آل با چهره‌ای بشاش،
بعد از ازدواج چاق و افسرده و منزوی.
نتیجه‌گیری اخلاقی: آمادگی بدن در مقابله با روزهای سخت.


قبل از ازدواج ایستادن در صف سینما و استخر،
بعد از ازدواج ایستادن در صف شیر و گوشت.
نتیجه‌‌گیری اخلاقی: آموزش ایستادگی.


قبل از ازدواج تعطیلات رفتن به دیزین واسکی،
بعد از ازدواج در تعطیلات شست و شوی خانه و لباس.
نتیجه‌گیری اخلاقی: پر شدن اوقات‌فراغت.


قبل از ازدواج نوشتن کتاب شعر و رمان،
بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس.
نتیجه‌گیری اخلاقی: شهرت بادآورده.


قبل از ازدواج صحبت تلفنی بی‌‌محاسبه زمان،
بعد از ازدواج اتهام به پرحرفی حتی برای ده دقیقه.
نتیجه‌گیری اخلاقی: حفظ عضلات صورت.


_ قبل از ازدواج رفتن به سفرهای هفتگی،
بعد از ازدواج در حسرت رفتن به پارک سر کوچه. ‌
نتیجهگیری اخلاقی: در امنیت کامل به سر بردن.