به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، فریدون انصاری افزود: میانگین ازدواج در استان زنجان ۱۴,۷ درصد است که این میانگین از متوسط کشوری بالاتر است و استان زنجان دومین استان پیشتاز در ازدواج است.

جمعیت کشور را ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: تعداد اسناد الکترونیکی صادر شده در کشور ۱۲۵ میلیون و در استان یک میلیون فقره است.

وی گفت: نرخ طلاق در کشوررا ۱,۹ درصد و در استان ۱,۶ هزارم است که در رابطه با طلاق رتبه ۲۲ را داردکه از میزان کشوری پایین تر است.

وی، در ادامه گفت: نرخ طلاق در کشوررا ۱,۹ هزارم و در استان ۱,۶ هزارم است که در رابطه با طلاق رتبه ۲۲ را دارد که از میزان کشوری پایین تر است.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور گفت: میانگین ازدواج مردان در کشور ۲۷,۲ و در استان ۲۷,۸ است و میانگین ازدواج در زنان در کشور ۲۲,۱ و در استان ۲۳ سال است.

این جمعیت شهری استان زنجان را ۵۹۶ هزار نفر معادل ۵۷,۹ درصد و جمعیت روستایی را ۴۳۳هزار نفر یاد کرد و گفت: ۴۲,۱درصد جمعیت استان روستایی است.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور، نرخ ولادت در استان را ۱۸,۴ در هزار در کشور ۱۸,۵درصد اعلام کرد که در زمینه ولادت رتبه ۱۶ کشوری رادارد.

انصاری، نرخ وفات در کشور را ۵,۶ هزارم و در استان ۵,۵ درصد اعلام کرد و افزود: استان زنجان رتبه ۱۳ را در کشور دارد.

امید به زندگی در استان زنجان بالاتر است

انصاری، امید به زندگی در مردان را در کشور ۷۰,۵۰ و در زنان ۷۳سال و در استان زنجان امید به زندگی در مردان را ۷۰ سال و در زنان ۷۱,۵ سال یاد کرد.

وی گفت: بیشترین نرخ ولادت در خدابنده و کمترین در طارم، بیشترین نرخ ازدواج در خدابنده و کمترین در زنجان، بیشترین طلاق در خرمدره و کمترین در خدابنده و کمترین فوتی در زنجان و بیشترین فوتی در ماهنشان است.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: فراوانی نام در پسران در کشور امیر علی، ابوالفضل و امیر حسین و در استان زنجان، ابوالفضل، امیر حسین و علی و در دختران فراوانی نام در کشور فاطمه، زهرا و ستایش و در استان فاطمه، زهرا و نازنین زهرا است.

انصاری تعداد دفاتر پیشخوان در کشور را ۱۳۰ فقره و در استان دو مورد اعلام کرد.

وی، تعداد کارت شناسایی ملی صادر شده در استان را ۸۴۷ هزار فقره و تعداد شناسنامه جدید صادره را ۳۳ هزار فقره اعلام کرد.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور، تعداد اسناد الکترونیکی صادر شده در کشور را ۱۲۵ میلیون و در استان یک میلیون فقره یادکرد.

انصاری افزود: استان زنجان یک میلیون و ۲۳ هزار نفر جمعیت دارد و ۱,۳ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.