فاطمه معتمدآریا، مهدی هاشمی، مهدی فخیمزاده، علی اصغر گرمسیری و پرستو گلستانی