افکارنیوز

: آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوسش داره کم بزاره!


دمش گرم … باران را میگویم؛ به شانه ام زد و گفت:
“خسته شدی؟ امروز تو استراحت کن، من به جات می بارم”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

از دورویی “دوری” کنیم … جای “دوری” نمی رود …!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

آدما مثل عکس هستن …
زیادی که بزرگشون کنی، کیفیتشون میاد پایین!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

بعضیا از آدما مثل دوده میمونن؛ بی خبر میان تو زندگیت میشینن و روزگارت رو سیاه می کنن …

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

دیگر به دنبال همراه “اول” نیستم! این روزها اول راه همه همراهند …
این روزها، باید به دنبال همراه “آخر” گشت …

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

دنیا را در ۸۰ روز دور زده اند & ما که دیگر جای خود داریم !!!