افکارنیوز:

تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است.


آیا میدانید: تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد.

آیا میدانید: تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است.

آیا میدانید: تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است.

آیا میدانید: بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده(شیر) می باشد.

آیا میدانید: بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده(عسل) می باشد.

آیا میدانید: بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

آیا میدانید: کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف(ظاء) می باشد.

آیا میدانید: بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.

آیا میدانید: تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است.

آیا میدانید: سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

آیا میدانید: سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه.

آیا میدانید: سوره عادیات منسوب به حضرت علی(ع) است.

آیا میدانید: در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

آیا میدانید: آیه ای که سر بریده امام حسین(ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا میدانید: در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.

آیا میدانید: حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا میدانید: حضرت موسی(ع) داماد حضرت شعیب(ع) بود.

آیا میدانید: حضرت ادریس(ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.

آیا میدانید: پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان(ع) خدمت می کرد(هدهد) نام داشت.

آیا میدانید: به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود(آیه ۶۸ یوره نحل).

آیا میدانید: صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.

آیا میدانید: رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیا میدانید: سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

آیا میدانید: استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.

آیا میدانید: قران دارای ۱۱۴ سوره است.

آیا میدانید: قران دارای ۳۰ جزء است.

آیا میدانید: قران دارای ۱۲۰ حزب است.

آیا میدانید: قران دارای ۶,۲۳۶ ایه(نشانه) است.

آیا میدانید: قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است.

آیا میدانید: قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است.

آیا میدانید: قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.

آیا میدانید: قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.

آیا میدانید: قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.

آیا میدانید: قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.

آیا میدانید: قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.

آیا میدانید: قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.

آیا میدانید: قران دارای ۱,۰۱۵, ۰۳۰ نقطه است.

آیا میدانید: قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.