به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، نهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش در جنوب تهران صبح دوشنبه اجرا شد.

بر این اساس با اجرای نهمین مرحله از طرح مبارزه با اراذل و اوباش شاخص در جنوب تهران تعدادی از اراذل و اوباش از جمله سعیدگدا دارای سوابق شرارت، درگیری، قدرتنمای، محسن لودر دارای سابقه عربدهکشی و تشکیل خانههای فساد و ابوالفضلشلنگ و محسنسیاه دستگیر شدند