افکار

- " حمد سعود جمعه شیراوی " ۲۹ ساله و عنصر پلیس دختر هشت ساله اش بنام " ودیمه " را داخل حمام برده موهای او را تراشیده و سپس آب داغ روی او میریزد سپس با لگد به جان او افتاده و در حمام را می بندد.

او سپس به شکنجه دختر هفت ساله اش " میرا " میپردازد و هنگامیکه برای ادب کردن مجدد دخترش به حمام میرود با جسد بی جان او مواجه میشود.

او بهمراه معشوقه اش "عنود محمد عامری" ۲۷ که بدون ازدواج در یک خانه زندگی میکنند جسد را به صحرا میبرند و خاک میکنند.