شرق نوشت: مرد معتاد به شيشه كه با خوراندن سم به دخترش، او را كشت تا نتواند با مرد افغان ازدواج كند در جلسه محاكمهاش جزييات اين قتل را توضيح داد و گفت خودش قرباني آزارهاي نامادرياش بوده است. به گزارش خبرنگار ما، متهم كه ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرياستان تهران محاكمه شد در حاليكه به شدت ناراحت بود از كردهاش ابراز پشيماني كرد. در ابتداي جلسه محاكمه، نماينده دادستان تهران در جايگاه حاضرشد و در توضيح كيفرخواست گفت: ماموران پليس شهرستان گيلاوند ۱۳ آذر سال گذشته مطلع شدند دختر جواني به نام نسيم در خانهاش جان باخته است. زماني كه پليس به محل رسيد و تحقيقات خود را انجام داد متوجه شد نسيم توسط پدرش به قتل رسيده است. در واقع فريدون متهم پرونده دخترش نسيم را وادار كرد سم بخورد و خودكشي كند.نماينده دادستان ادامه داد: اين مرد، دخترش را با چاقو تهديد و او را به خوردن سم وادار كرده است. بعد از اينكه پليس دستور داد جسد نسيم براي مشخص شدن علت دقيق مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود، فرزين برادر مقتول مورد بازجويي قرار گرفت. اين جوان گفت: پدرم معتاد به شيشه است و آن روز هم مواد مصرف كردهبود وقتي به خانه آمد به سمت نسيم رفت چاقو را زير گلويش گذاشت و از او خواست بطرياي را كه در آن سم بود، بخورد. نسيم كه به شدت ترسيدهبود سعي كرد مقاومت كند اما پدرم گفت اگر سم را نخورد او را با چاقو تكهتكه ميكند. وقتي نسيم سم را خورد او را به اتاق برد و در را هم قفل كرد تا ما نتوانيم به نسيم كمك كنيم. من به سراغ همسايهها رفتم و از آنها كمك خواستم. همسايهها هم به پليس زنگ زدند زماني كه ماموران آمدند خواهرم مرده بود. وقتي تحقيقات از همسايهها انجام شد، يكي از كساني كه با پليس تماس گرفته بود، گفت: يك روز قبل از اينكه نسيم كشته شود، نسيم در حاليكه به شدت هيجانزده و ترسيده بود به خانه ما فرار كرد. او گفت پدرش قصد دارد او را بكشد و از ما خواست كمكش كنيم. اين دختر ميگفت پدرش شيشه كشيده و با چاقو به سمتش حمله كرده است. اين در حالي بود كه پزشكي قانوني هم بعد از بررسيهاي سمشناسي، علت دقيق مرگ نسيم را خوردن سم اعلام كرد. نماينده دادستان تهران ادامه داد: با توجه به مدارك موجود در پرونده و كيفرخواست صادره درخواست صدور مجازات براي متهم را دارم. در ادامه از آنجايي كه مادر نسيم اعلام رضايت كرده بود، متهم در جايگاه حاضر شد. او كه خود در كودكي مورد آزار قرار گرفته بود، اتهامش را قبول كرد و گفت: من معتاد به شيشه بودم و حال و روز خوشي نداشتم. من يك دختر و يك پسر دارم و هر دوي آنها را هم بسيار دوست داشتم. مدتي قبل از حادثه متوجه شدم دخترم با مردي افغان رابطه دارد. هرچند دخترم ميگفت او جوان خانوادهداري است اما من دوست نداشتم دخترم با يك افغان ازدواج كند. آن جوان از نسيم خواستگاري و نسيم هم قبول كرده بود. او از من ميخواست به اين ازدواج رضايت دهم اما من قبول نكردم. به دخترم گفتم به اين رابطه ادامه ندهد اما او اصرار زيادي داشت كه با جوان افغان ازدواج كند. روز حادثه در حاليكه شيشه مصرف كرده بودم به خانه رفتم و بطري حاوي سم را به دخترم دادم و با چاقو تهديدش كردم تا سم را بخورد. من نميخواستم دخترم را بكشم و فقط ميخواستم او را تهديد كنم تا ديگر با آن پسر رابطه نداشته باشد و فكر هم نميكردم با اين كار بميرد. متهم در مورد اينكه چطور تصور نميكرد نوشيدن سم دخترش را بكشد، گفت: زماني كه نوجوان بودم نامادريام خيلي من را اذيت ميكرد و آزارهايش باعث شد خودكشي كنم. در آن زمان من سم خورده بودم اما بعد از چند ساعت مرا به بيمارستان رساندند و حالم خوب شد و از مرگ نجات پيدا كردم. من فكر ميكردم دخترم هم نجات پيدا ميكند.متهم گفت: از كاري كه كردهام خيلي پشيمان هستم تنها گناه دخترم اين بود كه خواستگاري افغان داشت. در ادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: برايم مشكل است از متهمي دفاع كنم كه دختر بيگناهش را به طرز دلخراشي به قتل رسانده اما با توجه به گفتههاي همسر و پسر متهم، او به ماده محرك شيشه اعتياد داشت و قبل از ارتكاب جرم از اين مواد مصرف كرده بود. بنابر تحقيقات پزشكي و مطالعات صورت گرفته، از سوي افراد مبتلا به مصرف شيشه به لحاظ تاثير شيشه روي مغز كارهاي غيرمتعارفي صورت ميگيرد كه ناشي از تاثير مواد و سلب اراده و ايجاد انگيزه و عمد در عمل ارتكابي است. بنابراين براي او درخواست صدور حكم شايسته را دارم. در پايان بعد از اينكه متهم آخرين دفاعيات خود را مطرح كرد، هيات قضات وارد شور شدند و او را به تحمل حبس به لحاظ جنبه عمومي جرم محكوم كردند.