قاسم بخشی در گفتوگو با فارس درباره مراحل ساخت مستندی درباره سردار شهید طهرانیمقدم گفت: اوایل سال آینده کار تحقیقات این مستند را شروع خواهیم کرد، تا بعد از پایان پژوهشها، تولید این مستند در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد به طور رسمی شروع شود.

این مستند ۶۰ دقیقهای به سفارش گروه مستندسازی سیاسی شبکه واحد مرکزی خبر تولید میشود.