خانه های لوکس
  • حمید یاری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت افزایش معاملات خانه های لوکس در ماه های گذشته نسبت به تابستان ۹۵، گفت: در تهران نگاه مردم به مالکیت تغییر کرده و به همین دلیل افراد مرفه تر که در مناطق گران قیمت پایتخت ساکنند، بیشتر مایلند که خانه های دوم، سوم و چهارم خود را در همان محلات و مناطق خریداری کنند.