شاخص
  • میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲. ۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۸۴ به ۸۹ افزایش داشته و سالم است.

  • میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۸ به ۸۴ افزایش داشته و سالم است.

  • میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲. ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۴ به ۷۸ افزایش داشته و سالم است.

  • میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲. ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۷ به ۷۴ کاهش داشته و سالم است.

  • کیفیت هوای تهران امروز با وجود افزایش ۱۳ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد.

  • کیفیت هوای تهران امروز با کاهش ۱۷ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۶۳ در شرایط سالم قرار دارد.

  • میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۹ به ۸۰ افزایش داشته و سالم است.

  • امروز با ثابت ماندن غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.