عاشورزاده
  • 4 تکواندوکار ایرانی از ریو بازگشتند که یک برنز نتیجه کار آنها بود، تکواندو یکی از پرامیدترین کاروان های اعزامی به المپیک بود اما تنها مدال آوران آن کیمیا علیزاده شد.

  • تکواندوکار وزن ۵۸ - کیلوگرم کشورمان گفت: به شکستن رکورد هادی ساعی فکر نمی کنم ولی اگر روزی چنین شود باعثافتخار خواهد بود.