آسیب های روانی
  • مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه اگر برای دانش‌آموز برنامه خاصی وجود نداشته باشد، دروازه‌ای برای آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آید، افزود: نگاه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه مجلس سال ۹۹، این است که تا زمانی که دانش‌آموز در مدرسه موفق و فعال استُ تا حد زیادی از آسیب‌ها مصون است.

  • یک مطالعه جدید نشان داد که افرادی که بیش از ۲ ساعت در روز وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند به احتمال بیشتری دچار مشکلات ذهنی و روانی خواهند شد.