الکتروموتور
  • جهت انتخاب درست یک درایو برای الکتروموتور ابتدا باید کاربرد آن در نظر گرفته شود و اینکه متناسب کدام دسته کاری است.آیا سنگین کار است یا نه؟ صنعتی است یا خانگی ؟ گشتاور آن ثابت است یا متغیر ؟ محدوده فرکانسی آن چیست ؟ و در دست‌آخر اینکه با توجه به میزان هزینه و قدرت موردنیاز می‌توان یکی از برندهای حال حاضر که به چند مورد آن اشاره شد , انتخاب نمود.