انحلال شرکت
  • یک شرکت تعاونی در ابتدای مسیر فعالیت خود نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارد. برای این منظور نیاز است مدارکی که برای ثبت شرکت تعاونی نیاز است جمع آوری شده، هزینه ثبت شرکت پرداخت شده و همچنین یک نام مناسب برای شرکت انتخاب شود.

  • برای هر شرکتی قبل و بعد از ثبت ممکن است در مسیر انجام فعالیت تغییراتی پیش بیاید . مانند : کاهش و افزایش سرمایه , تغییر نام شرکت ؛ تغییر موضوع شرکت , تغییر محل و آدرس شرکت , تغییر شرکا و یا ورود و خروج عضو , تغییر حق امضا و سمت اعضای هیئت مدیره، تغییر بازرسین و در برخی از موارد نیز منجر به انحلال شرکت می شود .